Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 14.07.2020 г.


На заседанието си на 14.07.2020 г. КФН реши:

1. Издава одобрение на нов устав на национално инвестиционно дружество „Индустриален Фонд” АД, гр. София.

2. Одобрява Валентин Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

3. Одобрява Бистра Коцева за прокурист и Надя Неделчева за член на Съвета на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗД НОВА ИНС” ЕАД.

5. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД.

6. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от дружеството.

7. Изпраща писма до управляващите дружества (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд  „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

8. Изпраща писмо до „МГГ Адвайзърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД като одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.