Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 14.05.2020 г.


На заседанието си на 14.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Отписва „НУРТС България“ ЕАД, гр. София, като емитент на ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Отписва и емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството, в размер на 40 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка.
 
2. Одобрява Свилена Уитни за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
4. Разрешава преобразуване чрез вливане на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕКСПРЕС“ ЕАД в „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
5. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД и управляваните от него фондове.
 
6.Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.