Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 14.04.2020 г.


На заседанието си на 14.04.2020 г. КФН реши:
  
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава разрешение на „Централен депозитар“ АД за придобиване съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на участие в дружествата „Клиър Екс“ АД и „БД Консулт“ ООД.
 
3. Не освобождава инвестиционния посредник „БенчМарк финанс“АД от задължението за поддържане на предпазен капиталов буфер и специфичен антицикличен капиталов буфер през 2020 г. съгласно изискванията на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
 
4. Одобрява образуване на „друг резерв“ по застраховки „Живот” на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.
 
5. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Весела Манчева за член на Съвета на директорите на дружеството.