Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 14.03.2018 г.


На заседанието си на 14.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва в регистъра емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ и представляваща регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва Георги Христов в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Георги Спасов за ръководещ функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД.