Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 14.02.2019 г.


На заседанието си на 14.02.2019 г. КФН реши:

1. Одобрява устава на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, приет на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.01.2019 г.
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа Избрани Акции“).
 
3. Отписва емисия дялове на управлявания от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД договорен фонд „Дигитална Трансформация”, както и договорен фонд „Дигитална Трансформация”, от водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
4. Изпраща писмо до „Контракт Иншуранс Брокер” OOД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на застрахователния брокер да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Гърция.
           
5. Изпраща писмо до „Инфинит Тръст” OOД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Експрес Животозастраховане“ АД (предишно наименование „ЗАД Сожелайф България“ АД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключова функция по управление на риска на „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.
           
7. Изпраща писмо до „Милит Партнер“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните агенти като застрахователен агент на застрахователното дружество Chubb European Group SE, Франция.
           
8. Изпраща писмо до „Оркид Спортс Карс – България“ ЕООД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните агенти като застрахователен агент на застрахователното дружество REAL Garant Versicherung Aktiengesellschaft, Германия.
 
9. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г.