Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 14.02.2018 г.


На заседанието си на 14.02.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява финансовия надзор на Федерална република Германия, че управляваните от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД фондове: ДФ „Expat Czech PX UCITS ETF”, ДФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”, ДФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” и ДФ „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” ще извършват дейност на територията на Федерална република Германия.
 
2. Издава одобрение на промени в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ПУДФКИ) и на  промени във Вътрешните правила за работната заплата във ФКИ, приети от управителния съвет на 05.01.2018 г.
 
3. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на установени непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Изпраща писмо до Константин Йончев, с което изисква допълнителни документи във връзка с признаване на придобитата от него квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Вписва актуализирани проспекти на ДФ „Скай нови акции“, ДФ „Скай финанси“ и ДФ „Скай глобал ETFs“, управлявани от УД „Скай управление на активи” АД, в регистъра, воден от КФН. Вписва  ключова информация за инвеститорите на ДФ „Скай глобал ETFs“. Изпраща писмо до УД „Скай управление на активи” АД, с което изисква да коригира ключовата информация на ДФ „Скай нови акции“ и на ДФ „Скай финанси“.
           
6. Заличава застрахователния брокер „Еспетек” ООД от регистъра за застрахователните брокери във връзка с постъпило заявление от брокера.
 
7. Заличава застрахователния брокер „Брок нет“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери във връзка с постъпило заявление от брокера.
 
8. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.