Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.01.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 14.01.2021 г.


На заседанието си на 14.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Бернхард Нигл и Георгиос Барцис за членове на Надзорния съвет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
2. Вписва „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Изпраща писмо до „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадена емисия обезпечени облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Топлофикация - Русе” АД, гр. Русе, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Надзорния съвет и на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи относно прехвърляне на ключовата актюерска функция на дружеството на външен изпълнител.