Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 14.01.2020 г.


На заседанието си на 14.01.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 9 080 000 лева, разпределени в 9 080 броя обикновени, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност от 1 000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 16.07.2019 г. и дата на падеж 16.07.2029 г., издадена от „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
3. Отписва „Солид Инвест“ АДСИЦ (в ликвидация) като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100079067 от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Отписва „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ (в ликвидация) като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100028080 от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Заличава „Икар 2007” ЕООД и „Рила Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg може да извършва  публично предлагане на територията на Република България на 5 класа ценни книжа на 2 подфонда на инвестиционното дружество AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Красимира Паунина за член на Съвета на директорите на дружеството.  
 
7. Изпраща писмо до „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации.
 
8. Изпраща писмо до „Рогер“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.