Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 13.10.2020 г.


На заседанието си на 13.10.2020 г. КФН реши:

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Лено Маркетс“ ЕАД.
 
2. Одобрява промени в устава на „Делта Кредит” АДСИЦ.
 
3. Спира административното производство, образувано въз основа на постъпило заявление от „Силвърлайн Партнърс“ ООД за вписване в регистъра на КФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, до произнасяне на Върховния административен съд.
 
4. Изпраща писмо до „Портови Флот 99“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.