Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.10.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 13.10.2016 г.

На заседанието си на 13.10.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да одобри промяна в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, приета с решение на общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до ИП „Бета Корп” АД, с което изисква от дружеството да представи нотификационни форми във връзка с намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Великобритания и Австрия.

3. Удължава срока за предоставяне от „Ким Капитал Груп” АД на изисканите, с писмо допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2 и 4  от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

4. Приема Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант на 19.01.2017 г. и 20.01.2017. Приема Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Организира публикуване на датите за провеждане на изпитите, Реда за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант.