Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 13.09.2018 г.


На заседанието си на 13.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Компас Евроселект”.
 
2.  От разгледаните до 13.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г.:
 
1. Мариела Георгиева Попова
2. Николай Дончев Георгиев
3. Латинка Ангелова Колева - Де Кринис
4. Мартин Тосков Георгиев
5. Иван Любенов Иванов
6. Руслан Стефанов Райчев
7. Цветелина Йорданова Златкова
8. Катерина Благоева Иванова
9. Емил Пасков Хубенов
10. Владимир Георгиев Дамянов
11. Стоян Борисов Георгиев
12. Вержин Гарбис Хугасян
13. Иван Желев Влаев
14. Никола Огнянов Боев
15. Живка Георгиева Колева
16. Георги Мартинов Мартинов
17. Петя Радославова Панова-Иванова
18. Димитър Маринов Куртев
19. Цветан Ангелов Цветанов
20. Ивелина Петкова Петрова
21. Петър Христов Беров
22. Огнян Пламенов Йорданов
23. Цвята Стоянова Петкова
24. Пламен Руменов Готев
25. Павел Викторович Годунко
26. Павел Цветанов Николов
 
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
 
1. Димитър Иванов Петков
2. Соня Валериева Георгиева
3. Александър Бориславов Николов
4. Иван Любенов
5. Мадлена Радославова
6. Васил Георгиев Мареков
7. Петя Радославова Панова-Иванова
8. Веселин  Стефанов Стефанов
9. Кирил Николов Банков
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането си до изпит.
 
3. Заличава „Кредит Анализис Консулт” ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Вписва „Ижа България“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Съгласува избора на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и на управляваните от него „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“.
 
6. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Делтасток” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за разширяване на обхвата на издадения лиценз с допълнителна услуга по чл. 6, ал. 3, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за одобрение на Ивайло Евгениев Йорданов за член на съвета на директорите на дружеството.  
 
8. Изпраща писмо до управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Адванс Глобал Трендс”.
 
9. Изпраща писмо до „Ес Енд Ай Консултинг“ ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.