Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 13.08.2020 г.


На заседанието си на 13.08.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава второ допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Алтерко“ АД, гр. София. Проспектът е потвърден с Решение № 148 - Е от 18.02.2020 г. на КФН и включва допълнение към проспекта, потвърдено с Решение № 405 - Е от 11.06.2020 г. на КФН.

2. Утвърждава „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

3. Заличава „ПМТ БРОКЕРС“ ЕООД (с настоящо наименование „ПМТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите на дружеството.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите.

6. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ- КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.

7. Изпраща писмо до „КОЛХИДА ЗБ” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с регистриране на дружеството като организация за провеждане на професионално обучение на лицата, които постъпват на работа в застрахователен брокер.