Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 13.08.2019 г.


На заседанието си на 13.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
3. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика издадените от Европейския орган за ценни книжа и пазари Насоки относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA70-145-1209).
Насоките са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Нормативна уредба“, „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ - ESMA.
 
5. Изпраща писмо до „235 Холдингс“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Боян Миленков за член на Съвета на директорите на дружеството.