Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.06.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 13.06.2017 г.

На заседанието си на 13.06.2017 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълнотите и несъответствията във връзка със заявлението за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които дружеството иска да издаде.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от дружеството.
                       
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Стара планина холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Фазан” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството. Обект на настоящото търгово предложение са 101 874 бр. акции от капитала на „Фазан“ АД, представляващи 8,25 % от капитала на дружеството. Цена за една акция, предложена от търговия предложител е 1,41 лв.
 
4. Изпраща писмо до надзорния орган на Франция относно намерението на ИП „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност като инвестиционния посредник при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Франция.
                      
 5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД като одиторско дружество, което да извърши   проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” АД.
 
6. Изпраща писмо ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД за одитор,  който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
7. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
           
8. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД.
 
9. Отказва да предостави на ЗД „ОЗОК Инс” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 2 326.10 лв., представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
10. Отказва да предостави на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД административната услуга утвърждаване на избора на „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” като одитори по чл. 101, ал.1 от КЗ, както и спира производството до заплащането на сумата  от 3 352. 42 , представляваща лихви на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН за просрочено заплатена такса за 2017 г. и лихви по чл. 645 от КЗ за просрочено платени наказателни постановления.
 
11. Утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
12. Изпраща писмо ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД за представяне на допълнителни документи във връзка с постъпилото искане за утвърждаване на „MAZARS S.A.”, Република Франция, и „БЕТИ ОДИТ” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.