Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.05.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 13.05.2021 г.


На заседанието си на 13.05.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД.
Емисията е в размер до 6 130 800 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1,36 лева всяка, и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Соня Георгиева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Одобрява промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
 
4. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Невена Пенчева.
 
6. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на десет класа ценни книжа на подфонд OAKTREE CREDIT на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
7. Изпраща писмо до „АРИНС” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до „Пи Ар Си” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.