Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.

На заседанието си на 13.05.2016 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, гр. София. Вписва дружеството като емитент, и емисията облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Софарма Билдингс” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 16.06.2016 г.
 
4. Потвърждава съгласието си, че ще съобразява надзорната си практика с Насоки на ESMA за оценяването на знанията и компетентността.
 
5. Приема на второ четене проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
 
6. Прекратява образуваната процедура за промяна на статута по чл. 37 от КЗ на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД, а именно: от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
7. Изпраща уведомления до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователен брокер „Брокер Инвест” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на посочената държава членка на ЕС.
 
8. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти в документите на „Застрахователна компания Медико-21” АД във връзка със заявление за одобрение на промяна в статута на застрахователя по чл. 37 от КЗ, а именно: застраховател без право на достъп на достъп до единния пазар.
 
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.