Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.04.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 13.04.2021 г.


На заседанието си на 13.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Боян Стефов за член на Надзорния съвет на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД.
 
2. Определя индивидуалните годишни вноски за 2021 година във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

3. Изпраща писмо до „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.