Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 13.02.2020 г.

На заседанието си на 13.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Определи датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 16 май (събота) 2020 г. и датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 17 май (неделя) 2020 г. Утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Невена“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 29 996 664 броя акции от капитала на „Родна Земя Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава одобрение на Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД за промени в Правилата за оценка и управление на риска и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на дружеството.
 
4. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД за окончателното спиране на извършването на сделки с акции от „Голд Инвестмънт Груп“ АД, „Мейфеър Груп ПиЕлСи“ АД, „Они Холдингс“ АД и „Заводски строежи - Девня“ АД.
 
5. Прекратява образувано производство за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД по искане на дружеството.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 16.03.2020 г. включително).
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз за нови класове застраховки.