Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 13.02.2017 г.

На заседанието си на 13.02.2017 г. КФН реши:
 
1. Отнема издадения с Решение № 1008 - ДСИЦ от 04.08.2008 г. на КФН лиценз на „Балканика имоти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
 
2.  Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. 
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Открива производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Цветомир Пенев във връзка с постъпило заявление за доброволен отказ от правото на лицето за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Признава придобитата от Димо Спасов квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Изпраща писмо с искане за допълнителна информация до Фонда за компенсиране на инвеститорите, във връзка с постъпило предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ПУДФКИ) и представен коригиран проект на ПУДФКИ.
 
6. Изпраща писмо, с което изисква допълнителна информация, във връзка с постъпило заявление от „Юропиън – Американ Кепитъл Груп”, Калифорния, САЩ относно планирано увеличение на капитала на ЗК „Юроамерикан” АД.
 
7. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.
 
8. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.