Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.01.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 13.01.2016 г.

На заседанието си на 13.01.2016 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Медика” АД от останалите акционери на дружеството, като преди публикуване на предложението да отстрани техническа грешка, с цел вписването му в регистъра.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бета Корп” АД на акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Допуска Венимир Петков до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г. и отказва да допусне Христо Симеонов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.
 
5. Прекратява производство за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ.
 
6. Приема становище на КФН за проект на рамкова позиция на Република България по Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване.
 
7. Отхвърля жалба от Ангел Донов, Кристи Маринова и Лазар Илиев, в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), срещу Решение № 874-ПД от 09.11.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.