Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 12.12.2017 г.


На заседанието си на 12.12.2017 г. КФН реши:
 
1.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Образователно - Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД. Емисията е в размер 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка. Облигациите са издадени на 14.06.2017 г. и са с падеж на 14.06.2032 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,85% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок. 
Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и „Образователно - Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, като емитент.

2. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Животозастраховане” ЕАД.

3. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Застраховане” ЕАД.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 28.12.2018 г., включително)

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД  на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.

6. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“АД на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.

7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода януари – юни 2018 г.