Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 12.12.2016 г.

На заседанието си на 12.12.2016 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.