Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 12.11.2020 г.


На заседанието си на 12.11.2020 г. КФН реши:
 
1. Отнема лиценза на „Юнайтед Пропъртис“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти на основание чл. 16, ал. 1, т. 1, предложение второ и т. 3 от ЗДСИЦ.
 
2. Одобрява Ивайло Хаджиев за член на Надзорния съвет на управляващото дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

3. Изпраща положително мотивирано становище до Комисия за надзор на финансовия сектор - Люксембург (CSSF), относно лиценза на Clearstream Banking S.A., Luxembourg, за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип.
 
4. Изпраща писмо до „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.