Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 12.11.2019 г.


На заседанието си на 12.11.2019 г. КФН реши:

1. Издава одобрение на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Тексим България”.
 
2. Отписва емисия ценни книжа в размер на 1 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от „Финанс Директ“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз, както и до компетентните органи на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на застрахователния брокер „Астра Брокерс” ЕOOД, да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
4. Удължава срока за предоставяне на допълнителна информация и документи от инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД във връзка с издаване на одобрение на Весислава Леонидова за член на съвета на директорите на дружеството.
 
5. Заличава „ЮРОПРИЗ“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Заличава „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на „ПЪРСЪНЪЛ СЪЛЮШЪНС” ЕООД, „МИ - РЕКС 2” ЕООД, „МИРРА БАЛКАНИКА ГРУП” ЕООД  и „МЙ АГЕНЦИЯ” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ - Животозастраховане“ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЬРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения.
 
10. Изпраща писмо до „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЬРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения.
 
11. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „БУЛ ОДИТ“ ООД и на „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения.