Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 12.09.2019 г.


На заседанието си на 12.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от "Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 1 150 000 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна 10,50 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия от 15 000 броя обикновени, поименни, безналични, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева, издадени от „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД.
Вписва посочената емисия облигации и „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД, гр. София, като емитент в регистъра, воден от КФН.
 
3. Одобрява София Антонова за член на Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.
 
4. Одобрява Иванка Гайдарджиева за независим член на Съвета на директорите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ ЖИВОТ“ ЕАД.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Стефан Бояджиев.
 
6. Отписва договорен фонд „Ди Ви Съкровище” и издадената от фонда емисия дялове от регистрите, водени от КФН.
 
9. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „ВИФИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Изпраща писмо до „235 Холдингс“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което я уведомява, че управляващо дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 4 класа ценни книжа на подфонд Securitised Credit на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
9. Изпраща писмо до „Инфра инс“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с получено заявление за заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.