Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.06.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 12.06.2018 г.


На заседанието си на 12.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени на 15.12.2017 г. и с падеж на 15.12.2025 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,50 %, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 39 573 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ от 59 360 518 лева до 98 934 197 лева.  
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „ОББ Платинум Евро Облигации” (старо наименование ДФ „ОББ Евро Пари“). Одобрява и промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от дружеството договорни фондове ДФ “ОББ Глобал Детски Фонд“, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал растеж“, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“, ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, ДФ „ОББ Патримониум Земя“, ДФ „ОББ Премиум Акции“ и ДФ „ОББ Платинум Облигации“.
 
4. Издава разрешение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване чрез сливане на управлявани от дружеството два договорни фонда (ДФ) „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Астра Кеш Плюс“.
           
5. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Венелин Колицов.