Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 12.05.2020 г.


На заседанието си на 12.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Весела Манчева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Освобождава за 2020 г. „Аурубис България“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
3. Вписва „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.