Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.04.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 12.04.2017 г.

На заседанието си на 12.04.2017 г. КФН реши:
 
1.Одобрява проект, изготвен на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които да бъдат финансирани със средства от Гаранционния фонд (ГФ). Средствата, предвидени за инвестиционни разходи за 2017 г., възлизат на 1 401 120.14 лв. Основно те са предназначени за разработка на допълнителни функционалности на Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност” – МВР, за разширяване на справочната дейност, подобряване на софтуера и реализиране на автоматизиран ежедневен експорт на данни по протоколи за ПТП от АИС ПТП към регистри на Гаранционен фонд.
Разпоредбата на чл. 560 от Кодекса за застраховането (КЗ) предвижда пет на сто от средствата на Гаранционния фонд (ГФ) за незастраховани МПС, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.
 
2.Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София.
           
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Унифарм” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Форт” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана трейдинг” АД на 122 227 бр. акции на „Унипак” АД, гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.
                       
 5. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CYSEC) във връзка с намерението на “Safecap Investments Ltd”, инвестиционен посредник (ИП), лицензиран от CYSEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България, с което се изисква допълнителна информация за инвестиционния посредник. След получаване на изисканата информация и ако тя е достатъчна и обоснована “Safecap Investments Ltd” ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
                                                                                                                              
6. Изпраща писма до ПОК „ДСК-Родина“ АД и ПОД „Топлина“ АД, с които изисква допълнителна информация във връзка с постъпили искания от двете пенсионноосигурителни дружества за съгласуване на избор на одитори по чл. 187а от Кодекса за социално осигуряване.