Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 12.03.2020 г.


На заседанието си на 12.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 000 000 лева, разпределени в 5 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
2. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ. Емисията е в размер на 17 999 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 1 300 000 лева на 19 299 999 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
3. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до ПОК „ДСК - Родина” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуването на избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на и управляваните от дружеството фондове.