Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 12.03.2016 г.

На заседанието си на 12.03.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Детски Фонд”. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ОББ Глобал Детски Фонд”  и вписва договорения фонд като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

2. Разрешава промяна в статута на ЖЗК „Съгласие” ЕАД по чл. 37 от КЗ - от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до ЗК „Надежда” АД във връзка с искане за издаване на допълнителен лиценз за нови видове застраховки.

4. Започва административно производство по издаване на индивидуален административен акт: "Решение за определяне на критериите, на които трябва да отговоря покритието на отговорностите на Гаранционния фонд по чл. 530, ал. 1 от Кодекса за застраховането, закупено на международния презастрахователен пазар".