Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 12.02.2019 г.


На заседанието си на 12.02.2019 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Лавена” АД, гр. Шумен, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 599 904  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 319 506 лева на 9 919 410 лева.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Емисията е в размер до 36 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.