Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 12.01.2018 г.


На заседанието си на 12.01.2018 г. КФН реши:
 
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и искане за допълнителна информация до „Централен депозитар“ АД във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа.

3. Открива административни производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „БФБ-София“ АД във връзка с окончателното спиране извършването на сделки с акции от дружества „Слънчеви Лъчи“ АД (в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Прибор“ АД (в ликвидация), „Победа-ТВ“ АД (в ликвидация), „Първи май-50“ АД (в ликвидация).

4. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за първото тримесечие на 2018 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за първото тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0 %.

5. Заличава „Фарин-брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 312, ал. 1, т. 5 от КЗ.

6. Изпраща писмо до „Рав финанс” ЕООД, с което уведомява дружеството, че трябва да заплати дължимите такси с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери.

7. Изпраща писмо до „Стоеви консулт” EООД, с което дружеството се уведомява, че трябва да заплати дължимата такса с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери.