Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.08.2004 г.

Решения от заседание на КФН на 11.08.2004 г.

 1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия от 1 410 000 броя обикновени,  поименни, безналични и свободнопрехвърляеми акции, издадени от ЗПАД "Булстрад" АД, София, с номинална стойност 10 лв. всяка едно от тях.

 2. Отнема решенията, с които "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, с. Големо село и "Брикел" ЕАД, с. Гълъбово, са вписани като публични дружества в регистъра, воден от КФН.

 3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София и "Юнион турс" ООД, гр. София, за закупуване на акции на "Дунав Турс" АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.

4. Отнема издаденото разрешение на "Нютон финанс България" АД, София, да извършва дейност като инвестиционен посредник.

 5. Отнема правото на "Арго инвест" АД, гр. София , да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.