Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11 февруари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 11 февруари 2010 г.

На свое заседание от 11 февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия варанти, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 014 354,64 лева, разпределени в 5 966 792 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0,17 лв. всеки един, даващи право за записване на една акция от базовия актив на варантите с номинал 1 лев и емисионна стойност от 18.50 лева, както и право на един глас в общото събрание на притежателите на варанти.

2. Признава на Румен Крачолов пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава-членка.