Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 11.12.2018 г.

На заседанието си на 11.12.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Мотобул“ ЕАД.
Емисията е в размер на 8 800 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална стойност 1000 лева всяка, издадени на 13.06.2018 г. и с падеж на 13.06.2028 г. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 3,85 %, а лихвените плащания са с периодичност на 6 месеца.
Вписва „Мотобул” АД, гр. София, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Вписва „Невек Мениджмънт” ООД в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Георги Тонков.
 
4. Издава одобрение за промени в устава на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.
 
5.Уведомява надзорните органи на Гърция, Унгария, Румъния, Словения и Великобритания, че има промяна в лиценза на инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД и той ще предоставя по-малко инвестиционни услуги и дейности при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на териториите на техните държави.
 
6. Уведомява надзорния орган на Република Румъния, че застрахователното дружество „Животозастрахователен институт” АД има намерение да предоставя определени класове застраховки съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ на територията на Румъния при условията на свобода на представяне на услуги, без да открива клон.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователна компания медико-21“АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Татяна Трифонова за лице, което осъществява функцията по вътрешен одит на застрахователното дружество.