Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 11.12.2017 г.


На заседанието си на 11.12.2017 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Инвестор.БГ” АД, гр. София, в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 594 120 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие увеличението на капитала на дружеството от 3 188 242 лв. на 4 782 362 лв.
 
2. Признава придобитата от Найден Боримечков квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД), с което изисква от дружеството да представи нотификационни форми на български и английски език във връзка с намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Великобритания и Франция.
 
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”, захранваща колективна инвестиционна схема в дялове на договорен фонд „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Вписва договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд” в регистъра, воден от КФН, и потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 10.01.2018 г., включително)
 
6. Приема Констативен протокол за преизчисление на собствените средства на „ЗД Евроинс“ АД към 30.09.2017 г.
 
7. Във връзка с недостатъчността на собствените средства за покриване на капиталовите изисквания КФН отказва да изпрати информация до компетентния орган на Република Полша отсносно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на посочената държава членка, при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон, по „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“.