Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 11.08.2020 г.


На заседанието си на 11.08.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Скуеър Кюб Пропъртис“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 6 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД на 650 000 броя акции от капитала на „Премиер Фонд” АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

3. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за вписване на УД „ДСК Управление на активи“ АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд, а именно национален договорен фонд от отворен тип „ДСК-ОТП Премиум Микс”.