Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.08.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 11.08.2016 г.

На заседанието си на 11.08.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия дялове на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, във връзка с постъпило писмо за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ” АД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Отхвърля като неоснователна жалба от ПОД „Алианц България”АД срещу решение № 445-ПОД от 27.06.2016 г.

5. Отхвърля като неоснователна жалба от ПОД „Алианц България” АД срещу решение № 443-ПОД от 27.06.2016 г.

6. Отхвърля като неоснователна жалба от ПОД „Алианц България” АД срещу решение № 442-ПОД от 27.06.2016 г.

 
7. Отхвърля като неоснователна жалба от ПОД „Алианц България” АД срещу решение № 444-ПОД от 27.06.2016 г.