Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 11.06.2020 г.

 
На заседанието си на 11.06.2020 г. КФН реши:
 
1. Отнема лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Разгледа нотификация от Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (Белгия) за разширяване на обхвата на дейността на клона на управляващото дружество, установен на територията на Република България.
 
3. Потвърждава допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Алтерко“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 148 - Е от 18.02.2020 г. на КФН.
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" АД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.
 
6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГИЯ" АД.
 
7. Съгласува избора на "ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ" ООД  и "Ейч Ел Би България" ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Пенсионнoосигурително дружество Алианц България“ АД и управляваните от него фондове. 
 
8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на застрахователния брокер „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Франция относно оттегляне на намерението на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Франция по класове застраховки по т. 10, т. 17 и т. 18 от раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ.
 
10. Прекратява производството по вписване на „ШИППОСИБЪЛ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери по искане на дружеството.
 
11.Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за сключване на представения договор за прехвърляне на дейността по уреждане на застрахователни претенции на територията на ЕИП и Швейцария на трето лице - DHIG GmbH, Виена, Австрия.
 
12. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Реал Финанс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Драган Драганов за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  издаване на одобрения на Иво Петров и Явор Русинов за управители на дружеството.