Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.05.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 11.05.2021 г.


На заседанието си на 11.05.2021 г. КФН реши:

1. Oдобрява промени в устава на „Софарма имоти“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява промени в устава на „Софарма билдингс“ АДСИЦ.
 
3. Съгласува избора на ПОК “Доверие” АД на “КПМГ Одит” ООД и “ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дружеството и на управляваните от него фондове.
 
4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 10.06.2021 г. включително.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Съвета на директорите и на прокурист на дружеството.