Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 11.05.2018 г.


1. Изпраща писмо до „Адара“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Издава одобрение на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София за промени в устава на дружеството.
 
3. Отписва „Институт по целулоза и хартия“ АД и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 6 124 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 9 лв. всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CYSEC) и инвестиционния посредник „Rodeler Ltd”, с което ги уведомява, че „Бизнес Комуникейшънс“ ООД ще бъде вписан като обвързан агент на „Rodeler Ltd” след вписването на българското дружество в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, за което следва да се инициира самостоятелно производство в съответствие с чл. 33 и сл. от ЗПФИ.
           
5. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“ в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Астра Кеш Плюс“, в срок до 20 работни дни от получаване на писмото.
 
6. Издава одобрение на управляващото дружество (УД) “Инвест Фонд Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Инвест Класик“, ДФ “Инвест Актив” и ДФ „Глобал Опортюнитис" и изпраща писмо до дружеството за отстраняване на технически несъответствия.
 
7. Одобрява Гинка Янева за член на съвета на директорите и Тинка Вангелова за прокурист на инвестиционен посредник /ИП/ „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД.
 
8. КФН изразява намерение да спазва в надзорната си дейност Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, издадени съвместно от Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
9. Открива производство по заличаване на „Дженерал брокерс” EАД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Открива производство по заличаване на „Интел К” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Съгласува избора на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД на „РСМ БГ“ ЕООД и „Бул одит“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
12. Вписва последваща емисия ценни книжа, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 550 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
 
13. Вписва последваща емисия ценни книжа, издадена от „Елана Агрокредит“ АД, гр. София в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 17 727 523 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличение на капитала на дружеството.