Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 11.04.2018 г.


На заседанието си на 11.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“ чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа“.
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорен фонд (ДФ) „Алфа Индекс Имоти”, ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и ДФ „Алфа Избрани Акции“.
 
3. Издава одобрение на „235 Холдингс” ЕАД, гр. София, на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 63 – Е от 16.01.2018 г. Допълнението е във връзка с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
 
4. Издава одобрение на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 90-E от 24.01.2018 г. Допълнението е във връзка с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
 
5. Отписва „Кюстендилски плод“ АД (в ликвидация), гр. Кюстендил, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
6. Отписва „Победа - ТВ“ АД (в ликвидация), гр. Твърдица, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
7. Отписва „Първи май - 50“ АД (в ликвидация), с. Устрем, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
8. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружествата „Стел Солар-1“ АД, „Адвертайзинг Продиджи“ АД (в ликвидация), „Юрокапитал Битекс“ АД, „Мен Инвестмънт Груп“ АД, „Орфей-Б“ АД, „Марбъл Артс“ АД, „МДКЦ-Биочек“ АД, „Месокомбинат Казанлък“ АД, „Резервни Части“ АД и „Пещоремонт“ АД (в ликвидация).
 
9. Отказва да одобри Георги Спасов за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД.
 
10. Изпраща писмо до ЗБ „Застрахователен брокер Таг Инс” ООД, с което изисква допълнителни документи и информация във връзка с заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден КФН.