Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 11.02.2020 г.


На заседанието си на 11.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява замяна на „Обединена Българска банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „СЛС имоти“ АДСИЦ.
 
2. Удължава предоставения на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД срок за представяне на коригиран проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации.
 
3. Заличава „АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Заличава „РОГЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Риъл Булленд“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от  дружеството.
 
7. Изпраща писмо до “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на София Антонова за изпълнителен директор.