Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.12.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 10.12.2020 г.


1. Издава разрешение на управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД за организиране и управление на национален борсово търгуван фонд от отворен тип „Expat Gold“ („Експат Голд“). Потвърждава проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на дялове, издадени от национален договорен фонд от отворен тип „Expat Gold“.
Вписва емисията дялове и националния договорен фонд от отворен тип „Expat Gold“ като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Вписва емисия акции, издадена от „Скуеър Кюб Пропъртис” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е  в размер на 5 052 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Скуеър Кюб Пропъртис“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява Николай Станчев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
4. Одобрява Николай Каварджиклиев и Николай Иванов за независими членове на Надзорния съвет на ЗК „УНИКА“ АД.
 
5. Одобрява Георги Георгиев за независим член на Надзорния съвет на ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗК „УНИКА” АД и на ЗК „УНИКА ЖИВОТ” АД.
 
7. Изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, че КФН дава съгласие за прехвърлянето на застрахователен портфейл от “ARCH INSURANCE (UK) LIMITED”, Обединено кралство, към “ARCH INSURANCE (EU) DAC”, Ирландия.
 
8. Отписва „Турин Имоти“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, с което потвърждава получаването на уведомлението относно придобиване от „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО - 21“ АД и информира дружеството за срока на произнасяне на КФН.
 
10. Изпраща уведомления до компетентните органи на Румъния, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Нидерландия, Малта, Хърватия, Полша и Кипър относно намерението на  „АКОРТ” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.
 
11. Изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Република Австрия, с което предоставя информация за условията, при които клонът на Porsche Versicherungs AG може да извършва застрахователна дейност на територията на Република България, с оглед защитата на обществения интерес.
 
12. Изпраща писмо до „ФИНВИЖЪН” ООД с искане за допълнителна информация и документи относно вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.