Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 10.11.2020 г.


На заседанието си на 10.11.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Портови Флот 99“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 2 008 400 лева, разпределени в 2 008 400 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Портови флот 99“ АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Кирил Владов за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Одобрява Михаил Атанасов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
4. Одобрява Максим Колев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.
 
5. Одобрява София Антонова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.
 
6. Одобрява представените промени в устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ.
 
7. Утвърждава „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД и „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ“ ЕАД.
 
8. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
9. Отказва да отнеме лицензите на „Агроенерджи инвест“ АДСИЦ и на „Агроенерджи“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти поради липса на предвидените в чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 16а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел предпоставки.  
 
10. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
11. Изпраща писмо до Владислав Ефремов с искане за допълнителна информация и документи във връзка с признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.