Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 10.10.2017 г.


На заседанието си на 10.10.2017 г. КФН реши:

1. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (НИД на Наредба № 15 от 5.05.2004 г.). Проектът на НИД на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. е публикуван на интернет-страницата на комисията в рубрика „Нормативна уредба“ – „Обществени консултации“. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни - до 11.11. 2017 г., включително.
 
2. Изпраща писмо  до „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, с което изисква представянето на допълнителни документи във връзка със заявлението за вписване на емисия акции, от увеличението на капитала на дружеството, в регистъра, воден от КФН.

3. Издава одобрение на „Лев инвест” АДСИЦ за замяна на „Би Ел Консулт” ООД  с „Лева Груп” ЕООД като обслужващо дружество.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ти Би Ай България” ЕАД за изкупуване чрез инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” на 10 000 броя акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 44,78 лв.        
             
5. Отнема лиценза на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания, съгласно решение, взето на 04.09.2017 г. на общото събрание на акционерите на дружеството. Прекратява дейността на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ и одобрява Николинка Димитрова-Рангелова за ликвидатор.

5. Изпраща писмо до „Българска фондова Борса - София” АД, гр. София („БФБ - София“ АД), с което изисква в едномесечен срок да отстрани констатираните несъответствия и да представи допълнителна информация във връзка с искането на БФБ-София за издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия.
 
6. Допуска още 8 кандидата до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 7 до изпит като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г. Списъците с всички допуснати кандидати може да намерите тук.     
 
8. Утвърждава избора на „Булстрад живот Виена иншурънс груп” АД на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество. 

9. Утвърждава избора на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” АД на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.

10. Утвърждава избора на Застрахователно дружество „Нова Инс“ ЕАД на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.