Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.09.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 10.09.2016 г.

На заседанието си на 10.09.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Нео Фин Капитал” ЕАД, гр. София.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Феърплей пропъртис” АДСИЦ.

4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до УД „ДСК Управление на активи” АД.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.