Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.09.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 10.09.2015 г.

На заседанието си на 10.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Нови възможности” АД писмо за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи. 

2. Приема да съобрази надзорната си дейност с Насоките на Европейските надзорни комитети (CESR, CEBS и CEIOPS) относно пруденциалната оценка на придобивания и увеличаване на дяловите участия във финансовия сектор, определени в Директива 2007/44/ЕО. Насоките можете да намерите тук: 

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Guidelines-ESMA-EIOPA-EBA-acqisitions-pdf.pdf