Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.05.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 10.05.2017 г.

 
На заседанието си на 10.05.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. Проектът на Наредбата, както и мотивите, са публикувани на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Обществени консултации”. Срокът за съгласуване на проекта е 30 дневен - до 12.06.2017 г.
                       
2. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. Проектът на Наредбата, както и мотивите, са публикувани на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Обществени консултации”. Срокът за съгласуване на проекта е 30 дневен - до 12.06.2017 г.
 
3.Одобрява писмо до всички пенсионноосигурителни дружества във връзка с изпълнение на препоръките, дадени от независимите външни експерти в резултат от проверката на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. и по отношение изпълнението на препоръките от прегледа на активите към 30.06.2016 г. С писмото се изисква дружествата да представят в КФН актуализирана Програма за изпълнение на препоръките в резултат на прегледа на активите в срок до 10 работни дни от получаването му. Програмата следва да е утвърдена от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и да съдържа конкретни мерки и срокове за изпълнение на всички препоръки, дадени от независимите външни експерти. В случай че дружеството е изпълнило дадените препоръки от извършения преглед към 30.06.2016 г. или от проверката към 31.12.2016 г., да информира за това обстоятелство Комисията за финансов надзор, както и да представи съответните доказателства.
 
4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 5 600 000 броя обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.80 лв. всяка една, която ще бъде издадена от „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна. Вписва посочената емисия, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
5. Отказва да одобри представения от СиВЗК краткосрочен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване (МКИ), съгласно чл. 215, ал. 2 от КЗ.
 
6. Отказва да одобри представения от ЗК „Надежда” АД краткосрочен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване (МКИ), съгласно чл. 215, ал. 2 от КЗ.
 
7. Изпраща писмо до „Грийнхаус Пропъртис” АД за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
8. Одобрява промените в устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ.
 
9. Одобрява промените в устава на „Софарма Имоти” АДСИЦ.
 
10. Признава придобитата от Димитриос Лититарис квалификация като инвестиционен консултант.
 
11. Отнема правото на Николай Ковачев да упражнява дейност като брокер на ценни книжа във връзка с постъпило заявление за доброволен отказ.