Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2020 г.

На заседанието си на 10.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява вътрешногрупово придобиване на пряко квалифицирано участие от „Уника Интернешънъл“ АГ, Австрия, в размер на 99.91 % от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА“ АД.
 
2. Одобрява Васил Мишев за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Разширява обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД с нови инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т.3 и т.6 и допълнителните услуги по чл. 6, ал.3, т.4, т.6 и т.7 от ЗПФИ.
 
4. Разширява обхвата на издадения лиценз на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД с нов клас застраховки по т. 16 „Разни финансови загуби“ съгласно Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от КЗ.
 
5. Вписва „ЕМ ВИ ФИНАНС” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Заличава „КОСАРА НМ” ЕООД и „БРОКЕР ИНВЕСТ” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Регистрира промяна в програмата за обучение на „ВИФИ България“ ЕООД за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери.
 
8. Потвърждава пълнотата на получените документи от „Българска фондова борса” АД за регистрация като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011. Предстои разглеждане на документите по същество.
 
9. Прекратява образувани производства за утвърждаване на „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на образците с годишни количествени данни на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.